Zastupování v řízení o vydání předmětu úschovy (CENTRUM CONSULTANT FINANCE)

Žaloba o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy dle ust. § 185e o.s.ř. proti CENTRUM CONSULTANT FINANCE

Zastupuji klienty, bývalé akcionáře společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., kteří dosud neobdrželi protiplnění za akcie, které přešly na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ze dne 11.6.2010 na tuto společnost, z důvodu podvodného jednání občanského sdružení CENTRUM CONSULTANT FINANCE a jeho tvrzení, že mezi ním a klientem byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky.

K 15.5.2014 byl úspěšně ukončen první z těchto případů. Po podaní žaloby došlo k vydání celého předmětu úschovy mému klientovi.

Všichni, jichž se tento problém týká, byli o složení částky ve výši 4.000,- Kč za akcii společnosti ArcelorMittal Holdings AG do soudní úschovy vyrozuměni dopisem Okresního soudu v Ostravě.

Právní služby v této věci spočívají v úvodní konzultaci (kterou lze provést i prostřednictvím e-mailu), prostudování dokladů, sepisu žaloby a zastupování v soudním řízení.

Odměnu ve výši 10% předmětu úschovy (minimálně 5.000,- Kč) klient hradí, jedině v případě, že v řízení uspějeme a klientovi budou peníze z úschovy vydány. Do té doby klient hradí pouze zálohy ve výši 1.000,- Kč za úkon právní pomoci (ve věci lze očekávat celkem čtyři úkony – převzetí věci, sepis žaloby a účast u soudního jednání u Okresního soudu v Ostravě a eventuálně v případě, že CCF podá odvolání, účast u soudního jednání u Krajského soudu v Ostravě) a hotové výdaje advokáta (cestovné, poštovné).

V případě, že v soudním řízení neuspějeme, uhrazené zálohy budou klientovi vráceny.

Soudní poplatek za toto řízení činí 2.000,- Kč.

Příklad:

Klient má v úschově částku 60.452,22 Kč. Celková odměna za zastupování bude činit 10%předmětu úschovy, tj. v tomto případě 6.045,- Kč. Za převzetí věci, pokus o smír a žalobu klient uhradí zálohu na odměnu 2.000,- Kč, za účast u soudního jednání u Okresního soudu v Ostravě 1.000,- Kč a za účast u případného soudního jednání o odvolání CCF u Krajského soudu v Ostravě 1.000,- Kč. Celkem na zálohách klient průběžně uhradí 4.000,- Kč. Po výplatě peněz z úschovy bude klientovi doúčtován zbytek odměny do 10% předmětu úschovy, tj. v tomto případě 2.045,- Kč.

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz