Služby advokátní kanceláře Rychnov nad Kněžnou

Jako samostatná advokátka provozující generální praxi poskytuji klientům služby ve všech oblastech práva České republiky spočívající v právních poradách a konzultacích, právních rozborech, sepisu a revizi smluv, sepisu návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy a správními orgány a v rozhodčím řízení.

Mým cílem je nalézt řešení, které povede k efektivnímu prosazení zájmů klienta v co nejkratší době a s co nejmenšími náklady.

Specializuji se především na níže uvedené právní obory:

Občanské právo
Vymáhání pohledávek
Insolvenční právo
Právo nemovitostí
Rodinné právo
Obchodní právo a právo společností
Pracovní právo
Správní právo
Trestní právo

Informace pro klienty o zpracovávání osobních údajů advokátem (GDPR)

Advokát je jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o poskytování právních služeb klientem poskytnuty, povinen tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

GDPR – vzor žádosti o informace

 • Správce osobních údajů
  • Jméno: Šárka Svobodová, advokátka
  • IČO: 73630926
  • Adresa: Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320
  • E-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz
  • Tel: 736253392
 • Právní základ pro zpracování
  • Smlouva o poskytování právních služeb
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
 • Účel zpracování
  • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
 • Příjemci osobních údajů
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
 • Doba zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 • Práva klienta:
  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Informace pro klienty (spotřebitele) o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 • Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 5.2.2016 pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je cak.cz.

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz