Ceny právních služeb

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. V rámci sjednávání výše odměny dbám na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klientů. Při převzetí věci klienty vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Podle povahy poskytované právní služby sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

ČASOVÁ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví. Hodinová sazba se dle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právních služeb v rozmezí 750,- Kč – 1.500,- Kč.

Tímto způsobem se sjednává odměna v případě právních porad, rozborů a analýz.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta, a to dle složitosti a rozsahu případu a požadavků na individuální ujednání, například v případě sepisu smluv, směnek, insolvenčních návrhů, ve věcech obchodních společností a SVJ (založení, změny). Příklady výše odměny jsou uvedeny u jednotlivých služeb.

ÚKONOVÁ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

Tímto způsobem sjednávám odměnu v případě zastupování v soudním řízení v jiných věcech než je vymáhání pohledávek a dále při obhajobě klientů v trestním řízení.

ODMĚNA VE VĚCI VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

  1. Předsoudní řešení zahrnující první poradu, prostudování věci a sepis výzvy dlužníkovi k plnění před podáním žaloby – dle výše pohledávky a dohody s klientem (od 1.000,- Kč).
  2. Soudní vymáhání pohledávek vč. případné exekuce – výše odměny se řídí výší soudem přiznané náhrady nákladů právního zastoupení (přísudku), které v případě úspěchu hradí protistrana.
    – Do doby vymožení přísudku, či v případě neúspěchu při vymáhání, hradí klient pouze zálohy na úhradu výdajů advokáta (účelně strávený čas – sazba 1000,- Kč/h, hotové výdaje, cestovné atd.), které jsou po vymožení přísudku zaúčtovány a v rozsahu, ve kterém jsou kryty přísudkem, vráceny.
    – Klient hradí soudní poplatek a zálohu na odměnu a náklady exekutora.

 

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz