Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytuji právní služby spočívající v právních poradách a konzultacích, právních rozborech, sepisu a revizi smluv, posuzování vymahatelnosti a uplatňování nároků z právních vztahů, sepisu návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy, před notářem a v rozhodčím řízení.

Zejména se jedná o problematiku:

  • koupě, směny, daru
  • práv věcných břemen
  • zástavního práva
  • nájemních a podnájemních vztahů
  • smlouvy o půjčce
  • náhrady škody
  • dědického práva
  • směnek

 

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz